معرفی فوم بتن پلیمری (پروتئین سنتزی)

بسمه تعالی (Polymeric concrete foam(Synthetic protein طبق یک تقسیم بندی قدیمی و عامیانه،انواع فومهای موجود در بازار به دو دسته شیمیایی و پروتئینه تقسیم می شوند،گرچه ازنظر دانش شیمی،هردو نوع، فوم شیمیایی هستند. در واقع بهتر این است که انواع فومها را به دو دسته مونوسورفکتانتها(مونومری) و پلی سورفکتانتها(پلیمری) تقسیم بندی کنیم. فومهای شیمیایی رایج،در …

 معرفی فوم بتن پلیمری (پروتئین سنتزی) ادامه »