تشخیص فوم پروتئینی(پلیمری)از فوم شیمیایی(شوینده ها )

یک راه آسان برای تشخیص فوم پروتئینی(پلیمری) از فوم شیمیایی(شوینده ها) تغییر pH یا اسیدیته محلول فوم است. ? فومهای پروتئینی و پلیمری در دامنهpH=4-6 نا محلول بوده و به اصطلاح منعقد می شوند.دقیقا شبیه لخته شدن پروتئین شیر در حضور اسیدهایی مثل سرکه یا ماست ترش که منجر به تولید نوعی پنیر میگردد.البته میزان …

تشخیص فوم پروتئینی(پلیمری)از فوم شیمیایی(شوینده ها ) ادامه »