محیط اسیدی

محلول اسید آمینه

محلول اسید آمینه ۱۵% مشخصات ; محلول پروتئین هیدرولیز شده و حاوی ۲۰ نوع اسید آمینه Ph ; 7 _ 8 ویژگیها و کاربردها ; _ افزایش مقاومت گیاهان در مقابل تنشهای شوری ، کم آبی و سرما _ با توجه به خاصیت فعال سطحی پروتئینهای هیدرولیز شده ، باعث کاهش کشش سطحی آب و …

محلول اسید آمینه ادامه »

دی پتاسیم فسفات

? دی پتاسیم فسفات? ☘️ ساختار شیمیایی:K2HPO4.H2O جرم مولی: gr/mol 192 ? کاربردها: ? در صنایع غذایی و نوشیدنی ها ? به عنوان یک کود با فسفر و پتاسیم بالا بازدیدها: 1077