ورق فومیزه

دی پتاسیم فسفات

? دی پتاسیم فسفات? ☘️ ساختار شیمیایی:K2HPO4.H2O جرم مولی: gr/mol 192 ? کاربردها: ? در صنایع غذایی و نوشیدنی ها ? به عنوان یک کود با فسفر و پتاسیم بالا بازدیدها: 1077